Prihlásenie
Email:
PIN:

Prihlásiť

Obchodné podmienky

Platné od 01. 01. 2016

 

Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetových stránkach  http://promoto.sk medzi spoločnosťou František Hozza-PROMOTO (ďalej len "dodávateľ" alebo “predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci" alebo zákazník"). 

 

Dodávateľ

František Hozza-PROMOTO

Tolstého 3236/11

sk 058 01 Poprad 

 

prevádzka:

 

Hraničná 3584/28,Poprad 05801

 

mail: promoto@promoto.sk

mobil: +421 903 960440

 

+421 918 617086

 

ičo: 41 837 304

dič: 1047067373

ič dph: SK1047067373

 

 

účet: 2110962955/0200 (VÚB)

iban: SK58 0200 0000 0021 1096 2955

swift: SUBASKBX

 

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

 

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov, osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.1        Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria platné Záručné podmienky a reklamačný poriadok spol. František Hozza-PROMOTO, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

1.2        Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia predmetnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3        Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na http://promoto.sk. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

II. Predmet zmluvy

2.1        Predmetom zmluvy sú iba položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej iba produkty alebo výrobky).

2.2        Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať len tovar v bezporuchovom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platnými na území Slovenskej republiky.

2.3       Všetky obrázky a farby majú len informatívny charakter a môžu sa odlišovať od skutočnej podoby výrobku.

 

III. Objednávanie tovaru, uzavretie zmluvy

3.1        Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho http://promoto.sk.

3.2        Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho, resp. doručením záväzného potvrdenia objednávky. Ceny tovaru si môže kupujúci overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov sú uvedené pri potvrdení objednávky.

3.3        Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať pred dodaním tovaru čiastočnú úhradu kúpnej ceny tovaru vo forme zálohovej faktúry v prípade, že objednaný tovar je:

3.3.1        Zákazkovej povahy

3.3.2        Dostupnosť tovaru je "na objednávku"

3.3.3        Jedná sa o väčšie množstvo jedného produktu

3.4        Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možné s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

3.5        Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Jej prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu automaticky vygenerovaným informatívnym emailom na zadanú emailovú adresu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

3.6        Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až na základe záväzného potvrdenia predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru označené ako "Potvrdenie objednávky".

3.7        Potvrdením objednávky zároveň oznámi dodávateľ kupujúcemu v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru.

3.8        Kupujúci aj dodávateľ sú oprávnený bezplatne bez udania dôvodu stornovať objednávku až do okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy. Storno objednávky musí kupujúci urobiť písomnou formou  e-mailom alebo písomnou formou zaslanou poštou a je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú prepravcovi. Storno objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a kupujúceho a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú. Pri stornovaní objednávky môže predávajúci kupujúcemu účtovať storno poplatok a to vo výške 5 - 35% hodnoty tovaru z  objednávky. Predávajúci sa kupujúcemu snaží vyjsť vždy v ústrety a účtovaný storno poplatok bude zahŕňať výhradne len skutočné výdavky spojené so stornovaním objednávky. Potvrdenie stornovania objednávky a faktúra za storno poplatok budú kupujúcemu zaslané písomne na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

3.9        Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti závažným spôsobom porušili zmluvný vzťah (vr. obchodných podmienok).

3.10      Ak je medzi účastníkmi uzavretá dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzavretú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

IV. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4.1         (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

4.2        Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v nasledovných prípadoch:

4.2.1        ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

4.2.2        ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

4.2.3        ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

4.3        Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 102/2014 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

4.4        Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale osobne, kuriérom alebo vo forme poistenej zásielky na adresu uvedenú v sekcii kontakty do 30 dní odo dňa, kedy kupujúci zaslal predávajúcemu oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Kupujúcemu odporúčame poistiť balík proti rozbitiu! Dodávateľ nenesie zodpovednosť za rozbitý vrátený tovar vplyvom prepravy od kupujúceho. Dodávateľ poisťuje všetok tovar zasielajúci smerom k kupujúcemu. V prípade mechanického poškodenia vracaného tovaru si kupujúci uplatňuje nárok na odškodné od dopravcu. Mechanicky poškodený tovar dodávateľ neprevezme a v takomto prípade nárok na vrátenie peňazí zaniká.

4.5        Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

4.6        V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 30 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a zároveň fyzického doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

4.7        V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, pričom tieto náklady budú vyčíslené až po vykonaní daných úkonov, v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

4.8        Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

4.9        V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 4.4. a 4.5. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

4.10      V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

V. Ceny a platobné podmienky

5.1        Ceny produktov sú stanovené cenníkom predávajúceho a sú uvedené v EUR vrátane DPH v zmysle príslušných právnych predpisov. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

5.2        Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť(zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na http://promoto.sk.Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na potvrdené objednávky. V prípade, ak sa na http://promoto.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale kupujúcemu ponúkne dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3        Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"). V cene produktov nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) a balné a ani náklady spojené s montážou zakúpeného tovaru.

5.4        Kupujúci má možnosť si vybrať s nasledujúcich spôsobov úhrady:

5.4.1        Platba prevodom na účet predávajúceho, uskutočňuje sa na základe zálohovej faktúry. Zaplatením sa rozumie okamžik pripísania faktúrou stanovenej čiastky na účet dodávateľa. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.

5.4.2        Platba v hotovosti alebo platobnou kartou na prevádzke predávajúceho

5.4.3        Platba v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke

5.5        Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

5.6        V prípade neuhradenia akéhokoľvek splatného peňažného záväzku do 15 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry je dodávateľ oprávnený predmetnú objednávku bez upovedomenia kupujúceho automaticky stornovať.

 

VI. Dodacia lehota a dodacie podmienky

6.1        Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. Dodacie lehoty sú uvedené v potvrdení objednávky, pričom pre celú objednávku platí dodacia lehota tovaru s najdlhšou dodacou lehotou, ak nebolo dohodnuté inak. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy, nie však skôr, ako si zákazník splní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

6.2        Štandardná dodacia lehota je 3-5 pracovných dní odo dňa záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný na sklade, je dodacia lehota predĺžená podľa typu výrobku na 3-8 týždňov, odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Dodacie lehoty, ktoré sú uvedené pri každom výrobku majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch. Keď je výrobok pripravený k expedícii, kupujúci obdrží informácie telefonicky, SMS alebo formou e-mailu.

6.3        Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na knihy s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

6.4        Ak bolo nedodržanie dodacej lehoty spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami, za ktoré predávajúci resp. jeho dodávateľ nezodpovedajú (napr. vojnou, teroristickými útokmi, dovoznými alebo vývoznými obmedzeniami, pracovnými spormi, atď.), dodacia lehota sa primerane predlžuje. V prípade nedodržanie dodacej lehoty z iných ako menovaných dôvodov, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6.5        Ak sa dodanie alebo preprava zdrží na žiadosť kupujúceho alebo z dôvodov na strane kupujúceho, predávajúci je oprávnený od kupujúceho žiadať zaplatenie poplatkov za skladovanie alebo zaplatenia sumy vo výške 1% z fakturovanej sumy za každý mesiac zdržania. Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom, čo uplynie primeraná lehota. V takomto prípade je predávajúci oprávnený kupujúcemu fakturovať vzniknuté náklady.

6.6        Osobný odber je možné uskutočniť z príslušného odberného miesta uvedeného objednávke. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný predložiť v zodpovedným osobám v príslušnom odbernom mieste doklad o úplnom zaplatení tovaru. Podpisom dodacieho listu zákazník potvrdí prevzatie tovaru bez výhrad. Pri osobných odberoch nie je účtované prepravné.

6.7        Kupujúci má zároveň možnosť využiť prepravné služby dodávateľa alebo ním poverenou zásielkovou službou. Konkrétny spôsob dopravy volí dodávateľ podľa druhu objednaného tovaru. Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa.

6.7.1        Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka dodávateľa 5,50€ pri nákupe do 100,-€, pri nákupe nad 100,-€ doprava zadarmo.

6.7.2        Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

6.7.3        Tovar bude zákazníkovi doručený v pracovných dňoch – pondelok až piatok, v doručovacej dobe od 7:00 do 16:00. Poverený vodič bude zákazníkovi v deň doručenia tovaru s časovým predstihom avizovať svoj príjazd, a to na kontaktnom telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke výrobku – najmenej jednu hodinu pred doručením tovaru na zákazníkom uvedenú dodaciu adresu. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť dopravcovi originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo.

6.7.4        Tovar bude zákazníkovi doručený po prvé uzamykateľné dvere objektu, ktorý bol uvedený ako dodacia adresa v objednávke. Ak nie je dohodnuté inak, vodič nie je povinný po doručení tovaru poskytovať zákazníkovi ďalšie služby – tj. napríklad pomáhať pri prenášaní tovaru na konečné miesto, kde bude tovar inštalovaný, nosenie po schodoch, a pod.

6.7.5        Pri preberaní zásielky - ešte pred podpísaním prevzatia tovaru - je zákazník povinný za prítomnosti prepravcu skontrolovať obal výrobku. Ak táto zásielka nie je mechanicky poškodená, prevziať zásielku potvrdením svojím podpisom na dodacom liste. Pokiaľ zákazník zistí akékoľvek poškodenie vplyvom prepravy, je zákazník povinný spísať s kuriérom protokol o poškodení zásielky! Na prípadné neskoršie reklamácie zjavných vád či mechanického poškodenia výrobku spôsobeného behom dopravy nebude po podpísaní prepravného/dodacieho listu – s ohľadom na podmienky prepravcu – braný ohľad a budú zamietnuté (reklamácia bude zamietnutá ako bezdôvodná).

6.7.6        Pokiaľ je pri preberaní zjavné poškodenie obalu zásielky, zákazník zásielku neprevezme, popíše poškodenie v odovzdávacom protokole prepravcu a bezodkladne informuje dodávateľa. Všetky balíky sú doručované ako krehký tovar a sú poistené proti poškodeniu pri preprave. Dodatočné odhalenie prípadného poškodenia tovaru prepravou nebude možné uznať.

6.7.7        V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

6.8        Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na objednávku s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

 

VII. Záručné podmienky a reklamácie

7.1        Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými Záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nič v týchto podmienkach nemôže byť chápané, vykladané alebo aplikované ako obmedzenie alebo popretie práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ako obmedzenie, prípadne vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru voči spotrebiteľovi.

7.2        Pri uzatváraní zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sa vzťahy zmluvných strán riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a  zákona č. 397/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

7.3        V prípade ak je zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

7.4        Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných výrobkov. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov* a začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Záručná doba v každom prípade skončí uplynutím poskytnutej záručnej doby od dátumu predaja uvedeného na predajnom doklade alebo na záručnom liste.

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. - taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare - ak nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o tovar použitý, nezodpovedá predávajúci za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

7.5        Záruka sa nevzťahuje na závady alebo poškodenia po uplynutí záručnej doby tovaru alebo spôsobené mechanickými alebo chemickými vplyvmi (napr. nesprávnym spôsobom ošetrovania výrobku), na bežné opotrebovanie výrobku a jeho častí, na poškodenia tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami a/alebo vyplývajúce z nedodržania podmienok uvedených v záručných listoch, montážnych návodoch, všeobecný zásad, technických noriem platnými v SR, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou záručných podmienok každého výrobku.

7.6        V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom výrobku v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním alebo nesprávnou údržbou, ale vadou samotného výrobku, má právo výrobok v záručnej dobe reklamovať.

7.7        Reklamácie tovaru kúpeného prostredníctvom internetového e-shopu http://promoto.sk je možné uplatniť v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, po celú záručnú dobu, osobne na adrese predávajúceho, odoslaním Reklamačného formulára uvedeného na http:// promoto.sk/stranka/obchodne-podmienky, alebo písomne na promoto@promoto.sk alebo poštou na adrese dodávateľa uvedenej v Kontaktoch.

7.7.1  Reklamácia je platná len s riadne vyplneným, potvrdeným záručným listom a/alebo dokladom o kúpe. Reklamáciu nemožno považovať za oprávnenú a nebude prijatá ak neboli splnené všetky podmienky uvedené v platných Záručných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho.

7.7.2  Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po platnom uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

7.7.3  O vybavení reklamácie je kupujúci informovaný buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.

  

VIII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1        Kupujúci berie na vedomie, že všetok textový a multimediálny obsah a akékoľvek dáta a údaje uverejnené na stránkach http://promoto.sk sú vlastníctvom tvorcov a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe a sú chránené autorskými právami v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z.. Pod túto ochranu spadá najmä akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Spoločnosť Promoto umožňuje prezeranie a preberanie akýchkoľvek materiálov a dokumentov z tejto lokality na osobné a nekomerčné účely. Akékoľvek použitie chráneného obsahu na iné ako nekomerčné účely, či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti František Hozza-PROMOTO. Súhlas iných subjektov je vždy možné získať výlučne prostredníctvom spoločnosti František Hozza-Promoto. Rovnakými právami sú pritom chránené aj obsah aj štruktúra stránky.

8.2        Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu, a ani používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných kupujúcich predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.3        Kupujúci berie na vedomie, že dodávateľ nenesie zodpovednosť za chyby služieb vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania servera dodávateľa či v dôsledku užitia webového rozhrania servera dodávateľa v rozpore s jeho určením.

8.4        Všetky dáta a údaje uverejnené na stránkach http://promoto.sk boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však nie je v možné garantovať úplnosť a správnosť všetkých údajov. Predajca preto nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tejto stránky.

 

IX. Ochrana osobných údajov

9.1      Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

9.2      Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim dodávateľovi za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané a v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a nariadením EU - GDPR 679/ 2016.

9.3. Kupujúci dáva dodávateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
9.4. Webová stránka Spoločnosti môže obsahovať linky, ktoré Spoločnosť neprevádzkuje a sú tam uvedené len pre informáciu návštevníkov. Spoločnosť nemá žiaden vplyv na obsah a bezpečnosť webových stránok prevádzkovaných partnerskými spoločnosťami, a preto ani nie je za ne zodpovedná.  Predtým, ako poskytnete akékoľvek údaje na danú stránku, preštudujte si prosím vyhlásenie o ochrane údajov a pokyny na spravovanie údajov tých webových stránok, ktoré navštívite.
9.5. Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.
9.6.
Pri návšteve a komunikácii s našimi Internetovými stránkami môže Spoločnosť spracúvať anonymné informácie zo serverových záznamových súborov Log Files. Adresa protokolu IP je identifikačné číslo, ktoré Poskytovateľ internetového pripojenia automaticky priraďuje Vášmu počítaču. Kedykoľvek navštívite naše Internetové stránky, dôjde k automatickej identifikácii a zapísaniu dotknutého čísla spolu s časom (časmi) Vašej návštevy (Vašich návštev) a informácií o konkrétnych stránkach, ktoré ste navštívili, do Vašich serverových záznamových súborov. IP adresy všetkých návštevníkov používame na výpočet miery použitia Internetových stránok, pri diagnostike problémov so servermi dotknutých stránok a na ich administráciu. IP adresy môžeme tiež použiť na komunikáciu či zablokovanie prístupu tým návštevníkom, ktorí porušujú Podmienky poskytovania služieb. Zber IP adries je na internete štandardným postupom a mnoho internetových stránok ho vykonáva automaticky.

 

X. Rozhodcovská doložka 

10.1      Všetky spory, ktoré medzi zmluvnými stranami vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosti a záväznosti, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní nezávislým rozhodcom  Stáleho rozhodcovského súdu  pri IURO, s.r.o., IČO : 35 979 011, so sídlom v Bratislave, podľa Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, s.r.o. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podriadia rozhodnutiu rozhodcovského súdu.

 

XI. Záverečné ustanovenia

11.1      Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, sú tieto obchodné podmienky platné pre všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi dodávateľom a zákazníkom prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetových stránkach http://promoto.sk. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

11.2      Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny.

11.3      Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým zmluvným ustanovením v zmysle Obchodných podmienok, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti  alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.

11.4      Ceny, prevedenia a technické parametre výrobkov uvedené na internetových stránkach spoločnosti PROMOTO, katalógoch, prospektoch a iných uverejneniach sú nezáväzné, pokiaľ neboli zmluvne dohodnuté ako záväzné, a môžu sa od deklarovaných líšiť v rámci príslušných noriem. Všetky použité obrázky sú len ilustračné. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.